તમારા જીવનના સર્જક
"તમે જ"

પુષ્પેશ પાઠક

શું તમને ક્યારેય એવું લાગે છે કે તમે જે સફળતા મેળવવામાં સક્ષમ છો, એ સફળતા મેળવી શકતા નથી? અથવા તો તમે કાયમી ધોરણે સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી? તો, આ પુસ્તકમાં, તમારી દરેક (પોતાની, પરિવારની ને કાર્યક્ષેત્રની) સફળતા પ્રાપ્ત કરવાના દરેક પરિબળો, ખૂબ જ સરળ રીતે સમજાવવામાં આવ્યા છે.

પુષ્પેશ પાઠક, Entrepreneur, Business Growth Coach & Management Trainer છે. તેઓ ૩૨ વર્ષથી પોતાનો વ્યવસાય કરે છે અને છેલ્લા ૧૨ વર્ષ થી ટ્રેનિંગ આપે છે. અત્યાર સુધી, તેમને ઘણી MNC કંપનીઓમાં ટ્રેનિંગ આપી છે. ૧૦ થી વધુ વ્યવસાય કરનાર વ્યક્તિઓને વ્યવસાય વધારવાનું તેમજ લાંબા સમય સુધી મેનેજરોને ઉત્સાહિત કરવાનું કોચિંગ કરેલ છે.

Get It On Any Device

Love to read on the road?

There is no better companion to your commute than this book! Get the ebook on Amazon Kindle Store.